Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Van toepassing op het inschrijven op, gebruiken van lesmaterialen van en deelnemen aan de taalcursussen van PAIR.

 

Artikel 1. Definities

1.1 Beheerder: PAIR, de aanbieder van lessen, lesmateriaal en begeleiding

1.2 Cursist: Degene die aan de taalcursus deelneemt.

1.3 Docent: Degene die namens de beheerder een taalles of taalcursus geeft.

 

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

2.1 Inschrijving voor de taalcursussen gebeurt door telefonische aanmelding of per e-mail. De aanmelding wordt per e-mail of schriftelijk bevestigd door beheerder. Deze bevestiging geldt als bewijs van inschrijving en brengt de overeenkomst tussen cursist en beheerder tot stand.

2.2 Bij groeps- en individuele cursussen komt de overeenkomst tot stand door ondertekening van een daartoe opgestelde cursusovereenkomst. Ondertekening geschiedt door zowel beheerder als cursist.

2.3 Vanaf de totstandkoming van de overeenkomst treden de wijzigingsregeling en de

annuleringsregeling in werking.

 

Artikel 3. Intake

Cursist wordt, na aanmelding, uitgenodigd voor een intakegesprek en/of een toets voor het bepalen van het niveau en specifieke leerbehoeften,

 

Artikel 4. Cursusdata

4.1 Bij groepscursussen zijn de data vooraf vastgelegd. Het minimale aantal deelnemers per

groepscursus is gesteld op gemiddeld 10 deelnemers. Beheerder behoudt zich het recht voor bij een te groot aantal aanmeldingen voor één cursus of bij onvoldoende inschrijvingen voor een bepaalde cursus in overleg met betrokkenen de cursisten op volgorde van aanmelding in te schrijven voor de eerstvolgende cursus. Er wordt ook in overleg met de cursist bekeken of een andere locatie en groep aansluiten bij zijn niveau en bereikbaarheid

4.2 Bij individuele cursussen of groepscursussen worden de data middels een trajectplan vastgesteld in overleg met Cursist.  Deze data worden schriftelijk vastgelegd bij de bevestiging van de cursus. 


Artikel 5. Auteursrechten

Beheerder behoudt zich uitdrukkelijk de auteursrechten voor van de door beheerder ter beschikking gestelde materialen. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande toestemming van beheerder. Het is niet toegestaan het studiemateriaal aan derden ter beschikking te stellen. 


Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

6.1 De cursist is verplicht om de cursusgelden zo spoedig mogelijk na ontvangst van de factuur en voor de vervaldatum te betalen middels overschrijving van het betreffende bedrag op IBAN NL11 INGB 0008 0211 40 t.n.v. PAIR in Utrecht.   

Indien de cursist de betaling niet binnen de betalingstermijn -de termijn gelegen tussen de dag van totstandkoming van de overeenkomst en de dag gelegen veertien dagen vóór de aanvang van de cursus – heeft voldaan, zijn de cursusgelden direct en voor het geheel opeisbaar.

6.2 Beheerder mag, voor zover betaling onder de met cursist afgesloten overeenkomst nog niet heeft plaatsgevonden, de Cursist deelname tot de cursus weigeren of de cursus geheel of gedeeltelijk opschorten totdat de volledige betaling is ontvangen. Blijft ook na aanmaning betaling binnen een aangezegde nadere termijn uit, dan is beheerder bevoegd om de overeenkomst naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

6.3 Alle kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk (inclusief kosten voor juridische bijstand), die voor beheerder voortkomen uit de handhaving van zijn rechten jegens de cursist , komen voor rekening van de cursist.

 

Artikel 7. Afmelden

7.1 Indien wordt deelgenomen aan een cursus kan de cursist alleen een les inhalen indien hij/zij beschikbaar is op de dag en tijd dat een vergelijkbare cursus plaatsvindt.

7.2 In geval van individuele cursussen en groepscursussen geldt: één op de drie cursussessies kan kosteloos worden verplaatst, indien de wijziging ten minste achtenveertig uur (twee werkdagen) voor aanvang van de betreffende sessie aan beheerder wordt doorgegeven. De cursussessie wordt dan opnieuw ingepland. Bij afzeggen binnen achtenveertig uur (twee werkdagen) en bij overschrijden van het maximum aantal afzeggingen, worden de afgezegde cursusdata niet vervangen.

7.3 De cursist kan per kwartaal van taalaanbieder wijzigen. Indien Cursist zijn cursus bij een andere taalaanbieder wil voortzetten dient een opzegtermijn van vier weken in acht te worden genomen.

 

Artikel 8. Annuleringsregeling

8.1 Indien er voor een bepaalde cursus onvoldoende (i.e. minder dan vier) aanmeldingen zijn, kan PAIR besluiten de cursus te annuleren. Bij het niet doorgaan van de cursus krijgt de deelnemer zo spoedig mogelijk bericht. Het deelnemersgeld wordt dan teruggestort.

8.2 PAIR behoudt zich het recht voor om wijzingen aan te brengen in het cursusrooster of de maanden waarin de individuele lessen uit het pakket plaatsvinden. Wanneer een cursusdeel of een deel van het pakket individuele lessen door omstandigheden niet kan doorgaan, wordt het deelnemersgeld naar rato terugbetaald.

8.3 Annulering door een cursist kan uitsluitend schriftelijk. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang ontvangt de cursist het volledige bedrag terug. De datum van ontvangst van de opzegging is hierbij bepalend. Bij annulering binnen 1 week voor aanvang of tijdens de cursus is PAIR gerechtigd het volledige deelnemersgeld in rekening te brengen en wordt er geen deelnemersgeld teruggestort.

8.4 Bij annulering na de eerste les uit het pakket individuele lessen is PAIR gerechtigd het

volledige deelnemersgeld in rekening te brengen en wordt er geen deelnemersgeld teruggestort.

8.5 In geval van ziekte of verhindering van een docent wordt de les óf door een vervangende docent gegeven óf aan het einde van de cursusperiode ingehaald. De inhaal les kan op een andere dag en tijd plaatsvinden. Een individuele les komt eveneens te vervallen, maar kan, afhankelijk van de beschikbaarheid van onze docenten, op een andere dag en tijd worden ingehaald.

 

Artikel 9. Aanpassingen door beheerder

9.1 Bij ziekte en/of verhindering van een docent voor één of meer sessies zal beheerder indien mogelijk voor een gelijkwaardige vervanger zorgen.

9.2 Indien vervanging in de zin van artikel 9.1 niet mogelijk blijkt te zijn, zal beheerder de cursist daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen en in overleg zo spoedig mogelijk alternatieve data plannen.

9.3 In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft een cursist geen recht

op (schade-)vergoeding.

  

Artikel 10. Toepasselijk recht

10.1 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door beheerder.

10.2 Algemene inkoopvoorwaarden van cursist zijn niet van toepassing, tenzij zij door beheerder schriftelijk zijn aanvaard.

10.3 Op deze overeenkomst en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 11. Geschillen

Alle geschillen, van welke aard dan ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd - die naar aanleiding van deze overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan uitvloeisel zijn, tussen cursist en beheerder mochten

ontstaan, zullen onder uitsluiting van de competentie van iedere andere instantie worden beslecht door de bevoegde arrondissementsrechtbank of het kantongerecht te Utrecht.

 

Artikel 12. Gegevens Cursist

Beheerder respecteert de privacy van cursisten en draagt er zorg voor dat

persoons- en organisatiegegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonsgegevens van cursist worden door beheerder gebruikt om de organisatie van cursussen optimaal te

laten verlopen. Voor het overige zal beheerder deze gegevens uitsluitend gebruiken met

toestemming van betrokkenen. Beheerder  zal persoonsgegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij de organisatie van de cursus.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 Beheerder spant zich in de taalcursussen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

13.2 Beheerder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens cursist voor enige schade

behoudens in het geval zijn aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de

verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

13.3 Beheerder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

13.4 Beheerder zal niet aansprakelijk worden gesteld indien cursist de mogelijkheid heeft zich ten aanzien van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.